01714843930 mtscgabtali@gmail.com EIIN: CODE NO: 20308, Reg NO: 138908
মুক্তিযোদ্ধা টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

Puran Bazar, Gabtali, Sadar, Bogura, Rajshahi


Puran Bazar, Gabtali, Bogra

 Phone: 01714843930  

 Email: mtscgabtali0606@gmail.com  

 Web: mtscgabtali.com

Puran Bazar, Gabtali, Bogra

 Phone: 01714843930  

 Email: mtscgabtali0606@gmail.com  

 Web: mtscgabtali.com